19 Δεκεμβρίου 2013

Δημμοσιεύθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 112 "Εγκατάσταση νέων γεωργών". Η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας θα γίνεται από τις 18/03/2014 έως τις 16/05/2014. ...

03 Ιανουαρίου 2012

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου ΚΥΑ με θέμα «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αντικατάσταση της 80568/4225/1991 (Β΄641) κοινής Υπουργικής απόφασης». ...

Νέα & Ανακοινώσεις

Η "ΑΓΡΑΝΑΠΤΥΞΗ" δραστηριοποιείται στην εκπόνηση και υποστήριξη επενδυτικών προγραμμάτων αγροτικών επιχειρήσεων, καθώς και στον τομέα της παροχής γεωργικών συμβουλών για το περιβάλλον, την υγεία των φυτών, τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές.

Η πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, καθώς και η συνεργασία με ένα πλήθος εξωτερικών συνεργατών, διαφόρων ειδικοτήτων, εξασφαλίζει την επιτυχή συμμετοχή της εκμετάλλευσης σας σε επενδυτικά προγράμματα όπως: Εγκατάσταση νέων γεωργών, Σχέδια βελτίωσης, Βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία, Μείωση νιτρορύπανσης, Προστασία υγροτοπικών συστημάτων (λιμνών), Περιβαλλοντικές μελέτες, Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, Πρόωρη συνταξιοδότηση, Αγορά αγροτεμαχίων με επιδότηση επιτοκίου, Μελέτες σκοπιμότητας - βιωσιμότητας, Μετεγκατάσταση πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, κ.α.