Εγκατάσταση Νέων Γεωργών (Μέτρο 112)

Παροχή οικονομικών ενισχύσεων με στόχο την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου και την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα ...

Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121)

.........

Βιολογική Γεωργία (Μέτρο 214 - Δράση 1.1)

......... ...

περισσότερες υπηρεσίες

Υπηρεσίες Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Μέτρο 114)

Παροχή γεωργικών συμβουλών για τη διαρκή βελτίωση της τήρησης των κανονιστικών προτύπων της πολλαπλής συμμόρφωσης και την βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων

Θεματικές ενότητες συμβουλευτικών υπηρεσιών:

  • - Περιβάλλον
  • - Δημόσια Υγεία - Υγεία Ζώων
  • - Δημόσια Υγεία - Υγεία Φυτών
  • - Κοινοποίηση Ασθενειών
  • - Συνθήκες Διαβίωσης των Ζώων
  • - Ορθές Γεωργικές & Περιβαλλοντικές
  • Πρακτικές
  • ...