Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην γεωργική εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών


Στόχος του μέτρου

Η ενθάρρυνση, με την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, των γεωργών και των δασοκαλλιεργητών να κάνουν χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών για τη διαρκή βελτίωση της τήρησης των κανονιστικών προτύπων της πολλαπλής συμμόρφωσης και την βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων


Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • - Είναι αγρότες
 • - Είναι ενταγμένοι στο σύστημα ενιαίας ενίσχυσης
 • - Τεκμηριώνονται οι θεματικές ενότητες του άρθρου 4 της ΚΥΑ για τις οποίες είναι αναγκαία η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Δεσμέυσεις

Για χρονικό διάστημα 2 ετών :

  • - Τήρηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν
  • - Τήρηση ημερολογίου εργασιών και βιβλίου εισροών - εκροών
  • - Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα

  Ύψος επιδότησης

  Το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει ο δικαιούχος ορίζεται στο 80% του ποσού που καταβάλλει για την χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών

  Ανώτατα όρια ενίσχυσης ανά θεματική ενότητα συμβουλευτικής υπηρεσίας

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΠΟΣΟ
  1. Περιβάλλον
  350,00€
  2. Δημόσια Υγεία - Υγεία Ζώων
  250,00€
  3. Δημόσια Υγεία - Υγεία Φυτών
  250,00€
  4. Κοινοποίηση Ασθενειών
  150,00€
  5. Συνθήκες Διαβίωσης των Ζώων
  150,00€
  6. Ορθές Γεωργικές & Περιβαλλοντικές Πρακτικές
  350,00€
  Σύνολο:
  1.500,00€

   

  Δικαιολογητικά

  • - Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
  • - Εκκαθαριστικό εφορίας 2008
  • - Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ
  • - Ισολογισμούς 3 τελευταίων ετών (σε περίπτωση νομικών προσώπων)
  • - Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • - Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 της ΚΥΑ
  • - Σύμβαση με εγκεκριμένο από τον ΟΠΕΓΕΠ Γεωργικό Σύμβουλο

   

  Επιστροφή